Γενικοί όροι πώλησης

Οι πωλήσεις της Εταιρίας με την επωνυμία « ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΕ» διέπονται, εκτός αντίθετης γραπτής συμφωνίας, από τους εξής ουσιώδεις όρους:

 1. Τόπος κατάρτισης της σύμβασης πώλησης θεωρείται ο Αγ. Ι. Ρέντης ή η Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα η Διεύθυνση της Έδρας της «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΕ» ή του υποκαταστήματος της Θεσσαλονίκης.
 2. Κάθε τιμή ή τιμοκατάλογος που ανακοινώνεται στον αγοραστή πριν από μία πώληση μπορεί να μεταβληθούν και δίνονται μόνο για λόγους ενημέρωσης. Οι τιμές συμφωνούνται τη χρονική στιγμή της πώλησης. Όλες οι προσφερόμενες τιμές είναι σε Ευρώ και δεν περιλαμβάνονται σε αυτές ο Φ.Π.Α. και οποιοδήποτε άλλο κόστος (π.χ. μεταφοράς).
 3. Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό και με κίνδυνο του αγοραστή. Κίνδυνοι κατά τη μεταφορά των εμπορευμάτων καλύπτονται από τον αγοραστή.
 4. Σε περίπτωση ύπαρξης ελαττώματος σε κάποιο προϊόν ή έλλειψης συμφωνημένων ιδιοτήτων ή απόκλισης των προδιαγραφών του από τα συμφωνηθέντα, η «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΕ» δύναται είτε να αντικαταστήσει τα προϊόντα είτε να επιστρέψει το τίμημα, υπό την προϋπόθεση ότι ο Αγοραστής έχει αποστείλει σχετική έγγραφη ειδοποίηση μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία εμφανίστηκε ελάττωμα ή η έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας και με την προϋπόθεση ότι δεν προέβη σε καμία επέμβαση επί των προϊόντων, ώστε αυτό να περιέλθει σε κατάσταση χειρότερη από αυτήν που το παρέλαβε. Πέραν αυτής της υποχρέωσης η «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΕ» δεν έχει καμία ευθύνη για αποζημίωση του Αγοραστή. Αν περάσει η προθεσμία αυτή των πέντε (5) εργασίμων ημερών, η «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΕ» θεωρεί ότι ο αγοραστής δέχθηκε την ποσότητα, την ποιότητα και τις τιμές των εμπορευμάτων που έχουν πουληθεί με το παρόν τιμολόγιο.
 5. Ο αγοραστής πρέπει να κατανοήσει την καταλληλότητα του προϊόντος που αγόρασε με το παρόν τιμολόγιο, για τη χρήση για την οποία το προορίζει και αναλαμβάνει τον κίνδυνο και την ευθύνη για την όχι καλή του χρήση. Η «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΕ» δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την όχι καλή χρήση του προϊόντος. Η μόνη ευθύνη της «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΕ» είναι να αντικαταστήσει οποιαδήποτε ποσότητα του προϊόντος που θα αποδειχθεί ότι είναι ελαττωματική.
 6. Οι πωλήσεις της «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΕ» εξοφλούνται είτε με κατάθεση μετρητών είτε με επιταγή και μόνον εφόσον η τελευταία εισπραχθεί. Ειδικά μόνο μπορεί να συμφωνηθεί πίστωση συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας που αναφέρεται επί του τιμολογίου της κάθε πώλησης.
 7. Καθυστέρηση του αγοραστή να εξοφλήσει το τιμολόγιο, θα έχει γι’ αυτόν τις συνέπειες της υπερημερίας, χωρίς όχληση, από την επομένη της ημερομηνίας εκδόσεως του τιμολογίου ή κατά περίπτωση, από την επομένη της αναγραφόμενης δήλης ημέρας λήξης της πίστωσης. Η «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΕ» δικαιούται επιπλέον να αναζητήσει την τυχόν χορηγηθείσα στον αγοραστή έκπτωση εκδίδοντας συμπληρωματικά τιμολόγια για την αξία της έκπτωσης, να απαιτήσει την άμεση εξόφληση και άλλων τιμολογίων του αγοραστή των οποίων τυχόν έχει πιστωθεί η αξία καθώς και να ακυρώσει μονομερώς ανεκτέλεστες παραγγελίες.
 8. Τα ίδια ως άνω αποτελέσματα θα έχει και κάθε αλλαγή της νομικής θέσεως του αγοραστή, όπως η μεταβίβαση ή διάλυση της επιχείρησής του, ο θάνατος, η ανικανότητά του, η παύση ή αναστολή των πληρωμών του, η επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης κατ’ αυτού κτλ.
 9. Η εκ μέρους της «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΕ» είσπραξη μέρους μόνο των οφειλών του αγοραστή, δεν αίρει την υπερημερία του ως προς το υπόλοιπο οφειλόμενο τίμημα, ούτε σημαίνει παραίτησή της από τα λοιπά δικαιώματά της.
 10. Για την επίλυση τυχόν διαφοράς μεταξύ της «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΕ» και ενός αγοραστή που θα απορρέει από τη σύμβαση πώλησης, αρμόδια είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια του Πειραιά.
 11. Για το ηλεκτρονικό κατάστημα της «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΕ» διαθέσιμο στη σελίδα «www.marineshop.gr» ισχύουν οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις εκτός από την εξόφληση πώλησης μέσω επιταγής.
 12. Τραπεζικοί λογαριασμοί: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΕ

National Bank of Greece

ACC NO:07144107773 IBAN:GR7101100710000007144107773 SWIFT CODE:ETHNGRAA

Peireus Bank

ACC NO:6055040030558 IBAN:GR8501710550006055040030558 SWIFT CODE:PIRBGRAA

Alpha Bank

ACC NO:192002320003616 IBAN:GR1701401920192002320003616 SWIFT CODE:CRBAGRAA

Eurobank

ACC NO:00260108780200562546 IBAN:GR6102601080000780200562546 SWIFT CODE:ERBKGRAA

Σημειώσεις

 • Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΕ» παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της εταιρίας για τα προϊόντα όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες.
 • Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητά τους για συγκεκριμένο σκοπό και καμία ευθύνη από οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της εταιρίας στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, γραπτών υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών.
 • Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε όρους της εταιρίας περί πώλησης και παράδοσης. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση των τεχνικών φύλλων ιδιοτήτων και φύλλων ασφαλείας προϊόντων, αντίγραφα των οποίων δίδονται αν ζητηθούν.
espa-2014_2020